Employee Data Platform – Nền tảng dữ liệu nhân sự là gì?

Giá trị mà một nhân sự tốt mang lại cho doanh nghiệp là vô cùng lớn, sẽ thật thiếu sót nếu không có cách nào để ghi nhận lại toàn bộ dữ liệu của họ. Với Base HRM+, Base muốn giúp các nhà lãnh đạo tiếp cận một giải pháp dữ liệu nhân sự toàn diện, hay còn gọi là Employee Data platform.