Chiến lược tuyển dụng 04: Xây dựng và quản lý Talent Pools

xay-dung-va-quan-ly-talent-pools-trong-chien-luoc-tuyen-dung-108

“Tại một thời điểm, thường chỉ có 25% số lao động là chủ động tìm kiếm công việc, nhưng lại có đến 85% sẵn sàng trao đổi thêm về doanh nghiệp của bạn”. Việc xây dựng và quản lí Talent Pools sẽ giúp bạn chạm tới con số 85% ứng viên tiềm năng.