Phân quyền – Tính năng quan trọng trong phần mềm quản trị

Công ty nào cũng có quy định rõ ràng về Quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí trong công ty. Tuy nhiên, điều đó sẽ chẳng còn mấy giá trị khi Phần mềm Quản trị mà bạn lựa chọn không đủ tính năng giúp bạn “số hóa” quyền hạn đó và mang chúng vào thực tế Doanh nghiệp.