Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Kinh doanh Khu vực (Regional Sales Manager)

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Kinh doanh Khu vực (Regional Sales Manager)

Các Giám đốc Kinh doanh Khu vực chịu trách nhiệm giám sát và phát triển doanh số bán hàng tại các quận huyện hoặc các khu vực cụ thể. Đồng thời, họ đặt ra chỉ tiêu bán hàng, mở rộng cơ sở khách hàng của công ty và phụ trách theo dõi các đối thủ cạnh tranh.